Fresno Grizzlies

Washington Nationals named Fresno Grizzlies MLB affiliate

Fresno Grizzlies president Derek Franks announces the Washington Nationals as the new Fresno Grizzlies MLB affiliate