Alexis Foshee, 14.
Alexis Foshee, 14. FRESNO POLICE DEPARTMENT
Alexis Foshee, 14. FRESNO POLICE DEPARTMENT