SIERRA SHOE REPAIR: Arsen Georgio Sheklian believes no job is too small.
SIERRA SHOE REPAIR: Arsen Georgio Sheklian believes no job is too small.
SIERRA SHOE REPAIR: Arsen Georgio Sheklian believes no job is too small.

From New York Fashion Week to Fresno shoe repair shop

March 30, 2017 04:41 PM