Synchronize Fresno traffic lights

May 12, 2015 04:00 PM