Tsev neeg nyob nrog kab laum, tuaj pwm thiab lwm yam, vim li cas ho tsis muaj leej twg pab?

Luis Decubas, nws tus poj niam thiab me nyuam nyob lub southeast Fresno apartment ua muaj kab laum thiab nas coob coob. Nws hais tias nws twb hu rau tus tswv tsev thiab koom haum hauv nroog tab sis qhov teeb meem tseem pheej muaj. Tsev neeg no yog