Nws ntsia nws tus txiv tuag hauv lub tsev apartment uas txias heev: ‘Nws thev tsis taug no’

Mloog cov lus los ntawm Tooj Tsab, uas nws tus txiv 78 xyoo tau tuag vim nws hawb pob thiab ua pa tsis tau. Tooj Tsab muab pam vov Zam Lauj Hawj zoo-zoo thaum nyob ntawm lub Summerset Village Apartments, uas nws tsis muaj hluav taws sov vim nws qu