Jullianna Roberson of Fresno enjoys the “snowflakes” on Christmas Tree Lane in Fresno in December 2015.
Jullianna Roberson of Fresno enjoys the “snowflakes” on Christmas Tree Lane in Fresno in December 2015. SILVIA FLORES sflores@fresnobee.com
Jullianna Roberson of Fresno enjoys the “snowflakes” on Christmas Tree Lane in Fresno in December 2015. SILVIA FLORES sflores@fresnobee.com