Rendering of Fresno Edison Apartments, a 128-unit development in southwest Fresno.
Rendering of Fresno Edison Apartments, a 128-unit development in southwest Fresno. FRESNO HOUSING AUTHORITY Special to The Bee
Rendering of Fresno Edison Apartments, a 128-unit development in southwest Fresno. FRESNO HOUSING AUTHORITY Special to The Bee