Orosi, Strathmore schedule recall votes on Nov. 4 ballot

August 26, 2008 10:44 PM