Fresno State is screening the documentary “Farmland” on Thursday, Nov. 12, at Maya Cinemas.
Fresno State is screening the documentary “Farmland” on Thursday, Nov. 12, at Maya Cinemas. Handout
Fresno State is screening the documentary “Farmland” on Thursday, Nov. 12, at Maya Cinemas. Handout