I (briefly) held this gym during my “Pokemon Go” travels in Old Town Clovis.
I (briefly) held this gym during my “Pokemon Go” travels in Old Town Clovis. RORY APPLETON rappleton@fresnobee.com
I (briefly) held this gym during my “Pokemon Go” travels in Old Town Clovis. RORY APPLETON rappleton@fresnobee.com